Publisert

Folkehelsemeldingen lagt fram

Folkehelsemeldingen

Fredag ble folkehelsemeldingen lagt fram. Regjeringen vil fortsatt satse på frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud i kommunene.

FolkehelsemeldingenLes hele meldingen til Stortinget og pressemeldingene som kom i forbindelse med at meldingen ble lagt fram, på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

I melding til Stortinget nr. 34 (2012–2013) «Folkehelsemeldingen: God helse – felles» ansvar påpeker regjeringen at helsen i befolkningen først og fremst påvirkes av forhold som ligger utenfor helsesektoren, men at en velfungerende helsetjeneste er en viktig forutsetning for god folkehelse.

Her er noe av det som står om lærings- og mestringstilbud i meldingen:

Fra sammendraget:

«I kapittel 5 Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten er det varslet en sterkere satsing på forebyggende arbeid i tjenesten. Det skal utvikles en helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset målene i samhandlingsreformen og helseutfordringer med livsstilssykdommer og flere pasienter med kroniske lidelser. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal videreutvikles og styrkes og det skal fortsatt satses på frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud.»

I kapittel 5.3 Styrke arbeidet med livsstilsendring står det blant annet:

«Det er et mål at flere kommuner skal etablere frisklivssentraler og lærings- og mestringstilbud. I mange tilfeller vil behovet for kompetanse være det samme, og tilbudene bør derfor samordnes.»

Følg den videre behandlingen av meldingen på Stortingets nettsider.

  • Publisert: 29. april 2013.
  • Sist oppdatert: 29. april 2013.