Publisert

Praksiseksempel: Viktig møtested for pårørende og fagfolk på rusfeltet

På Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Skrevet av Helga Melkeraaen

Dame med paraply. Illustrasjonsfoto: istockphoto.com.
Møteplass er ikke selvhjelp, og heller ikke terapi, selv om det å delta på Møteplass nok kan ha terapeutisk effekt.

Mye har skjedd i praksisfeltet med tanke på å involvere pårørende i behandling, samt å ivareta pårørende for deres egen del. Tilbudet Møteplass er en arena som kan bidra til fortsatt utvikling i dette arbeidet. Lærings- og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge (LMS) startet tilbudet  for pårørende til mennesker som har ulike rusmiddelproblem, høsten 2011, i samarbeid med Pårørende kompetanse i Oslo, Trondheimsklinikken og Lade Behandlingssenter. Det skal være en arena som er trygg nok til at folk tør å åpne opp for det de ønsker å dele, formidle og få tilbakemelding på.

– Blir mer årvåken

Møteplass

  • Lærested for fagfolk og pårørende innen psykiatri- og rusfeltet.
  • Formål: best mulige tjenester til pårørende.
  • Invitasjoner sendes både direkte til pårørende som har vært på lærings- og mestringssenteret tidligere, og distribueres via ansatte og pårørendeansvarlige i rusbehandlingsinstitusjoner i Trondheims-regionen.
  • Enkelte avdelinger har «rullering» som sikrer at alle ansatte skal delta på Møteplass
  • Man må melde seg på, og alle nye blir kontaktet med tanke på informasjon om tilbudet.
  • Konsept utviklet av Pårørende kompetanse, som eies og drives av organisasjonen Voksne for barn og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), med finansiering og støtte fra Helsedirektoratet.

Rusbehandling Midt-Norge HF
– Rusbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling.
– Lærings- og mestringssenteret (LMS) har pårørende som målgruppe, og skal bidra til å gi pårørende til personer med rusrelaterte problemer informasjon og kunnskap.
– Skal fra 1.1.2014 integreres inn i øvrig spesialisthelsetjeneste og blir da en egen klinikk i St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus og avhengighet

– Jeg kommer på Møteplass fordi det er et spennende møtepunkt og en fantastisk fin arena. Alt jeg kan få med meg inn i praksis, dyktiggjøre meg, være mer årvåken i møte med pårørende..! Denne uttalelsen fra en fagperson er et eksempel på at tiltaket kan ha ønsket effekt, nemlig at fagfolk skal lære, reflektere over og forbedre praksis med utgangspunkt i erfaringskompetanse som pårørende innehar og deler.

Om Møteplass

Møteplass arrangeres ca. en gang pr. måned, 2,5 timer på kveldstid. Ca. 60 prosent av deltakerne skal være pårørende, resten er fagfolk, inkludert to fagpersoner som er møteplassledere. Alle som definerer seg som pårørende er velkomne. Enkelte av kveldene er for spesifikke kategorier pårørende, for eksempel voksne barn. Gruppa skal ikke være for stor, maksimum 25 personer, inkludert fagpersoner. Hver Møteplass har et tema som annonseres i invitasjonen. Kvelden starter med et kort innlegg fra en pårørende og fra en fagperson, før det åpnes for åpen samtale om emosjonelle, relasjonelle og eksistensielle tema – forhåpentligvis til alles nytte.

Håp, tro og muligheter for endring

Møteplass er ikke selvhjelp, og heller ikke terapi, selv om det å delta på Møteplass nok kan ha terapeutisk effekt. Møteplasslederne er ansvarlig for å skape en trygg atmosfære og bidra til at alle pårørende blir sett og hørt. Vonde opplevelser, forbudte tanker og følelser blir løftet fram i samtalene. Flere pårørende har uttrykt at det er godt å være i et rom hvor man kan si hva man vil uten å bli fordømt. Samtidig skapes håp, tro og muligheter for endring, med utgangspunkt i erfaringer hos likesinnede. Det er liten tvil om at det å få innspill og råd fra andre pårørende er mer gyldig enn hva fagfolk sier.

Pårørendes tillit til fagpersonene

Når fagfolk viser genuin interesse for pårørendes situasjon – og også deler egne tanker, følelser og sterke engasjement for pasientene – kan det skje en holdningsendring hos pårørende. Vår erfaring tilsier at dersom pårørende har negative holdninger til hjelpeapparatet, har det ofte sammenheng med opplevelser som innebærer krenkelse og avvisning. Dette er vonde erfaringer som pårørende deler på Møteplass. At den som misbruker rusmiddel, selv formidler misnøye med sine hjelpere, kan også forme pårørendes holdninger dersom dette blir den eneste informasjonen de mottar.

Formidler egen sårbarhet

Når fagpersoner på Møteplass formidler egen sårbarhet i arbeidet med pasienter og pårørende, kan det derimot skape rom for ny innsikt og felles forståelse. Vi er alle pårørende på ulike måter. At fagfolk skulle være interessert i pårørendes erfaringer er også noe som har forbauset flere pårørende: «Jeg hadde aldri trodd at noen fra hjelpeapparatet ville ønske å lære noe av meg». Det har etter hvert blitt mer tydelig på Møteplass at pårørende og fagfolk har et felles prosjekt, nemlig å hjelpe mennesker som er avhengige av rusmiddel, tilbake til et verdig liv.

Flere steder i Norge

Det var lærings- og mestringssenteret i Rusbehandling Midt-Norge som tok initiativ til å starte Møteplass i Trondheim, og som koordinerer og administrerer tiltaket. Senteret har i tett samarbeid med Pårørende kompetanse jobbet ut mot ledere og fagmiljø for å forankre og skape motivasjon for lærestedet. Selve konseptet Møteplass er utviklet av Pårørende kompetanse i samarbeid med pårørende og fagfolk, og det drives Møteplasser innen psykiatrifeltet og rusfeltet ulike steder i Norge. Vår Møteplass er foreløpig den eneste i Midt-Norge. Det skrives referater som sendes til Pårørende kompetanse i Oslo. Dette er en del av et større arbeid med innhenting, systematisering og videreformidling av erfaringsbasert kunnskap.

Erfarings- og fagkompetanse like gyldig

Pårørende kompetanse har det faglige ansvaret for opplæring av møteplassledere, og det har vært to runder med opplæring. For tiden er det seks engasjerte dyktige fagfolk som deler på denne rollen. Som koordinator for Møteplass har jeg fulgt prosessen fra starten og observert hvordan Møteplass gradvis har blitt kjent, skapt økende interesse og har «satt seg» i systemet. Stadig flere pårørende kommer nå på Møteplass. Fortsatt utvikling i dette arbeidet får vi til gjennom respektfull dialog med følgende utgangspunkt: erfaringskompetanse og fagkompetanse er like gyldig. Les også: Artikkelen til Helga Melkeraaens kollega, erfaringsmedarbeider Reidun Sundli Ramberg: «Selvhjelpsgrupper god «terapi» for pårørende», publisert 26. november 2013

Helga Melkeraaen. Foto; NAPHA.
Artikkelforfatter: Helga Melkeraaen er seniorrådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge HF/lærings- og mestringssenteret. Foto: NAPHA.

Skrivekurs – NK LMH og NAPHA

– Denne teksten er et resultat av skrivekurs arrangert i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) i 2013. – Deltakerne på kurset formidler erfaring fra organisering av ulike lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse- og rusarbeid. – I perioden november 2013–januar 2014 ble tekstene publisert på våre respektive nettsteder mestring.no og psykiskhelsearbeid.no.

  • Publisert: 19. november 2013.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.