Publisert

Tid for handling – høringsinnspill

Det er fint å lese at helsepersonellkommisjonen fremhever betydningen av forebyggende og helsefremmende tjenester for økt helsekompetanse og mestring. Vi etterlyser imidlertid større oppmerksomhet omkring helsepedagogikk som en forutsetning for å lykkes med dette.

Helsepersonellkommisjonens utredning NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste gir en inngående beskrivelse av utfordringene i fremtidens helsetjeneste og klare anvisninger for veien videre.

NK LMH ser det som svært positivt at kommisjonen retter betydelig oppmerksomhet mot betydningen av forebyggende og helsefremmende tjenester, mot viktigheten av mestring og å styrke befolkningens helsekompetanse. Det er også positivt at kommisjonen eksplisitt vektlegger og anerkjenner frivillighetens bidrag og verdien av brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå.

Med bred støtte fra både regionale fagmiljøer, praksisfelt og FFO sentralt stiller NK LMH seg kritiske til forslaget om å overføre ansvaret for dagens lærings- og mestringstilbud til brukerorganisasjonene. Fremfor alt vil dette undergrave viktigheten av fag- og brukersamarbeid for god kvalitet og en kunnskapsbasert praksis.

Helsepersonellkommisjonens rapport formidler tydelig at fremtidens helsetjeneste er avhengig av at brukere, pasienter og pårørende i større grad ivaretar egen helse. Vi etterlyser imidlertid større oppmerksomhet omkring hvordan helsetjenesten bør rustes for bedre å kunne legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse. Forskning og erfaring viser at kompetanse innen helsepedagogikk er sentralt for å lykkes med dette. En systematisk og målrettet satsing på pedagogisk kompetanse blant helsepersonell vil kunne bidra til økt helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende og et redusert trykk på helsetjenesten.

Les mer i vårt innspill her.

Les mer om høringen her.

  • Publisert: 5. mai 2023.
  • Sist oppdatert: 11. mai 2023.