Publisert

Delta på webinar om etablering av tilbud

Skal du i gang med lærings- og mestringstilbud for personer som lever med langvarig smerte og/eller utmattelse? I Trondheim er det tatt initiativ til å arrangere en åpen digital møteplass for å dele kunnskap og stimulere til etablering av tilbud i kommunene. Bli med på webinarer i mars og september.

Initiativtakere til webinarene er ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved St. Olavs Hospital og ved Avdeling Friskliv og Mestring i Trondheim kommune. Bakgrunnen er at de stadig får henvendelser og spørsmål fra ulike kliniske miljøer knyttet til lærings- og mestringstilbud for disse pasientgruppene. Henvendelsene handler om hvilken kunnskap og erfaring som finnes om slike lærings- og mestringstilbud, hva innholdet i tilbudene bør være og hvem en kan kontakte for å utveksle erfaringer og kunnskap. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker en slik digital møteplass velkommen og deltar i arbeidsgruppen som skal arrangere webinarene.

Arbeidsgruppen bak webinaret:

Eli Alperstein, prosjektmedarbeider Trondheim kommune og fagkoordinator/gruppeterapeut ved Smertesenteret, St. Olavs hospital. Har en koordinatorrolle og er kontaktperson for samarbeidspartnere og deltakere.
Heidi Hestmark Smalås, avdelingsleder Friskliv og mestring (FLM), Trondheim kommune
Bjørn Hval, spesialsykepleier og gruppeterapeut ved Smertesenteret, St. Olavs hospital
Unni Tangen, lærings- og mestringskoordinator, FLM, Trondheim kommune
Marianne Steen, brukerrepresentant
Kari Hvinden, spesialrådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Stort behov

Det er mange som lever med langvarig smerte og/eller utmattelse. Ofte handler det om tilstander der den medisinske behandlingen er avsluttet, har liten effekt eller rett og slett mangler. Her er gode ikke-medikamentelle alternativer som lærings- og mestringstilbud viktig, både i kommuner og sykehus. Helsedirektoratet er i gang med å utvikle pakkeforløp for personer med langvarig utmattelse og/eller smerte av uklar årsak. Et av målene med pakkeforløpet er å bygge bro mellom primær- og spesialisthelsetjeneste og sørge for at pasientgruppen får tilbud som er individuelt tilpasset, gir økt livskvalitet og styrket funksjon. Dette er et arbeid som ansatte ved NKLS er involvert i.

Kunnskapsdeling og samhandling

Hensikten med å arrangere disse to webinarene er å spre og bygge kunnskap samt få innblikk i hva som finnes av tilbud til denne målgruppen i kommuner og helseforetak. Det er et viktig mål å bidra til lokal og regional samhandling og til å bygge ut lærings- og mestringstilbud i kommunene. Avhengig av deltakernes ønsker kan det på lengre sikt være et mål å etablere et nettverk for kompetansebygging.

Aktuelt for deg?

Målgruppen for den digitale møteplassen er ansatte i kommunale Frisklivssentraler og andre fagpersoner som jobber med eller ønsker å komme i gang med slike tilbud, samt ansatte ved de tverrfaglige smerteklinikkene i spesialisthelsetjenesten i Norge. Brukerrepresentanter som er med i utvikling og gjennomføring av slike tilbud ønskes også velkommen.

Det er foreløpig planlagt to åpne webinarer à to timer. Planen er å utvide med flere samlinger om det er ønskelig.

  • Første webinar er 24. mars, klokken 0830-1030
  • Andre webinar er 1. september, klokken 0830-1030

Det første webinaret vil handle om brukernes behov og utfordringsbildet slik det framstår nå. Arbeidet med pakkeforløp og aktuell forskning vil også være temaer.
Det er ønskelig med innspill til andre aktuelle temaer.

Meld deg på

Påmelding på e-post til: eli.alperstein@trondheim.kommune.no

Ønsker du mer informasjon om webinarene, kan du ta kontakt med Eli Alperstein, prosjektmedarbeider i Trondheim kommune og fagkoordinator ved Smertesenteret, St. Olavs hospital, på telefon 480 92 397.

Skrevet av Kari Hvinden
Bilde: Pixabay

  • Publisert: 26. februar 2021.
  • Sist oppdatert: 25. august 2021.