Publisert

Etterlyser mer vekt på helsepedagogikk

NK LMH har nylig gitt innspill til nye forskrifter om nasjonale retningslinjer for fem ulike videreutdanninger innen sykepleie. Mer vekt på kompetanse innen helsepedagogikk og brukermedvirkning står sentralt i våre innspill.

Det er Kunnskapsdepartementet som inviterer til høring og har etterspurt innspill i tilknytning til videreutdanninger innen kreft-, barn-, intensiv-, operasjon- og anestesisykepleie.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har i sine høringsinnspill tatt utgangspunkt i at lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten; fra helsefremming og forebygging til behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Det handler om å forebygge og håndtere ulike helseutfordringer og mestre livsstilsendringer, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Alle retningslinjene virker omfattende og godt gjennomarbeidet. Det har vært samarbeid på tvers mellom programgruppene knyttet til felles temaer og innhold i utformingen av retningslinjene.

NK LMH peker i sine høringsinnspill på at det varierer i hvor stor grad retningslinjene legger vekt på helsepedagogisk kompetanse og det å møte mennesker med ulik helsekompetanse. I praksis vil sykepleiere med disse videreutdanningene møte personer i alle aldre med ulike behov for informasjon, undervisning, veiledning og erfaringsutveksling. De vil møte personer med ulik kulturell bakgrunn og med et stort spekter av ulike helseutfordringer som påvirker kommunikasjonen mellom sykepleier, bruker, pasient og pårørende. Dette forutsetter god kompetanse i helsepedagogikk hos alle disse sykepleierne.

I tillegg vektlegger NK LMH betydningen av et tydeligere fokus på kompetanse knyttet til brukermedvirkning, ikke minst i møte med barn og unge. NK LMH mener også at flere av retningslinjene bør legge større vekt på kunnskap og ferdigheter innen brukermedvirkning i tilknytning til forskning, utviklings- og kvalitetsarbeid.

Alle fem retningslinjer inkluderer masterforløp på til sammen 120 studiepoeng (stp), men med mulighet for å avslutte uten mastergrad ved 90 stp.

Du finner mer informasjon om de fem ulike høringene, utkast til forskrifter og våre høringsinnspill på denne siden.

Skrevet av Kari Hvinden

  • Publisert: 3. mars 2021.
  • Sist oppdatert: 3. mars 2021.