Publisert

Fagdager om læring og mestring i vest

Nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest inviterte til fagdager i Stavanger 22. og 23. oktober. Dette er den andre regionale samlingen som er avholdt i Vest. Denne gangen var også kommunene med.

Fagdager i Vest

Målgruppa for fagdagene var fagpersoner og brukerrepresentanter som arbeider med lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Det var 72 deltakere med i år. De fleste kom fra helseforetakene, men både kommunene og brukerorganisasjonene var godt representert.

Arrangør var nettverksgruppe for læring og mestring i Helse Vest.

Overskriften på fagdagene i vest var «Når kulturar møtes – samhandling om lærings- og mestringstilbod». Programmet var fyldig og interessant. Sverre Uhlving, fagdirektør i Helse Stavanger HF ønsket velkommen. Han ga en god start på dagene ved å redegjøre for betydningen av at flere og flere kommuner nå får lærings- og mestringstilbud. Etablering og utvikling av lærings- og mestringstilbud i kommunene ble også godt belyst gjennom praksiseksempler dagen etter.

Brukermedvirkning på flere nivå

Brukermedvirkning ble belyst både teoretisk og gjennom et brukerinnlegg. Pål Berger som sitter i regionalt brukerutvalg og er medlem av regional nettverksgruppe for læring og mestring, holdt et foredrag om brukermedvirkning og recovery.

NK LMH på samling i Helse Vest oktober 2014
Bente Berg (til venstre) og Helge Skirbekk, begge fra NK LMH, sammen med koordinator for regionalt nettverk for læring og mestring i Helse Vest, Sølvi Heimestøl.

Førsteamanuensis Kristin Odnøy Eriksen ansatt ved Høgskolen i Stord/Haugesund, redegjorde for hva som må til for at det skal bli reel brukermedvirkning. Hun la vekt på betydningen av å skille mellom brukermedvirkning på individnivå, tjenestenivå, systemnivå og politisk nivå.

NK LMH var på plass

Fra Nasjonal kompetansetjeneste i læring og mestring innen helse (NK LMH) deltok seniorforsker Helge Skirbekk og undertegnede. Skirbekk holdt et foredrag om tillit i helsetjenesten, mens undertegnede orienterte om arbeidsoppgavene og de fire overordnede satsningsområdene fram mot 2016 ved NK LMH.

Formålet med nettverket

Regionalt nettverk for læring og mestring i Helse Vest som sto som arrangører av samlingen, ble etablert i september 2013. Sølvi Heimestøl, som er koordinator for nettverket, og Hilde Rudlang, som er seniorrådgiver i Helse Vest RHF, snakket om veien videre for nettverket.

Samling Helse Vest 2014, pauselek
Pauselek bidro til at deltakerne fikk rørt på seg og ble bedre kjent med hverandre.

Nettverket består av en nettverksgruppe og et arbeidsutvalg. Formålet med nettverket er at det skal bidra til å utvikle kunnskapsbaserte og likeverdige lærings- og mestringstilbud, styrke kompetansen og finne balansen mellom hvilke oppgaver som skal løses i kommunene og hvilke som skal løses i spesialisthelsetjenesten.

God tid til å bli kjent

Det var satt av god tid til borddialog begge dagene. Det ga en god anledning til å bli kjent og få ideer fra andre fagpersoner eller brukerrepresentanter. Det var også satt av tid til bevegelse. Rådgiver Reidun Braut Kjosås fikk oss til å slappe av og delta i ulike leker.

Skrevet av Bente Berg, spesialrådgiver NK LMH

Foto fra Helse Vest

  • Publisert: 5. november 2014.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2020.