Publisert

Første brukerkurs ved Nordlandssykehuset

Brukermedvirkning i praksis krever kompetanse, både hos helsepersonell, brukerrepresentanter og ledelse. Ved Nordlandssykehuset har de nå gjennomført sitt første kompetansehevende kurs for brukermedvirkere.

Brukerrepresentanter i ulike fora ved Nordlandssykehuset har over tid uttrykt et behov for økt kompetanse, kursing, erfaringsutveksling og et nettverk for brukerrepresentanter ved sykehuset.

I tillegg har den strategiske utviklingsplanen for Nordlandssykehuset hatt et oppdrag til fagpersonene om å utvikle kurs og tilby opplæring av brukerrepresentanter i foretaket.

Kurs for brukermedvirkere ble derfor gjennomført i november 2021, som det første kurset kun for brukerrepresentanter.

Samarbeid om utviklingen

Marie Dalskjær fra Ungdomsrådet

Kurset ble arrangert gjennom et samarbeid mellom Fagavdelingen, Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av en representant fra Ungdomsrådet, Brukerutvalget, Lærings- og mestringssenteret (LMS) og rådgiver for utvalgene. Fire digitale planleggingsmøter ble gjennomført, og et program ble laget. Kurset er forankret i fagavdelingen ved sykehuset.

Målgruppe og hensikt

Målgruppen for kurset er representanter i Brukerutvalget, Ungdomsrådet og brukerrepresentanter som oppnevnes til prosjekter, kurs, frivillig arbeid, foredragsvirksomhet og utvalg ved Nordlandssykehuset.

Hensikten med kurset er i hovedsak å:

 • Gi brukerrepresentanter ved Nordlandssykehuset nødvendige kunnskaper og verktøy til å kunne utøve sitt arbeid som brukerrepresentant på en best mulig måte.
 • Skape et nettverk/forum for brukerrepresentantene, der man kan drøfte ulike problemstillinger knyttet til rollen som brukerrepresentant.

Rekruttering av deltakere til kurset

Informasjon og påmelding til kurset ble delt på sykehusets nettsider og internside for ansatte. I tillegg ble informasjon sendt til brukerutvalget og ungdomsrådets medlemmer, brukerrepresentanter ved LMS, erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter i kjente utvalg og forskning.

Innhold

Jorunn Brendeford fra lærings- og mestringssenteret

Selve kurset ble gjennomført på kveldstid. Tidspunktet var viktig, for å kunne sikre at deltakerne hadde anledning til å delta. De 13 deltakerne var brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter ved ulike deler av Nordlandssykehuset. Det var satt av 4 timer, med korte undervisningsbolker (15 minutter på hver).

Programmet:

 • Uformell oppstart med matservering
 • Velkommen, presentasjon av deltakerne og forventningsavklaring
 • Rollen som brukermedvirker, sett fra brukerutvalget
 • Brukermedvirkning på individnivå, med brukerrepresentant fra LMS
 • Ungdomsrådets rolle
 • Nordlandssykehusets struktur ved medisinsk direktør (digitalt)
 • Å bruke egne erfaringer, med erfaringskonsulent og ungdomsråd
 • Del 2: Deling av foredrag:
  –å være brukerrepresentant i prosjekter, utvalg og forskning
  –å holde foredrag; pedagogiske prinsipper
 • Oppsummering

Tilbakemeldinger fra deltakerne

Tilbakemeldingene viser at det var fint å kunne møtes og få faglig påfyll og inspirasjon til den videre jobben som skal gjøres. Det var enighet om at dette burde gjennomføres årlig.
Innspillene knyttet til forbedring var at det skulle vært enda mer tid til refleksjon og diskusjon. I tillegg kom det en tilbakemelding om at det burde arrangeres et eget kurs for unge/ungdom.
Under er et utdrag av noen av tilbakemeldingene:

 • Opplevde kurset i sin helhet som veldig bra. Kurset var inspirerende og nyttig for meg.
 • Det kunne vært satt av litt mer tid til refleksjoner mellom innleggene og felles i etterkant av gruppearbeidet.
 • Engasjerende forelesere med gode formidlingsevner.

Veien videre

Arrangørenes erfaringer samsvarte langt på vei med deltakernes tilbakemeldinger.

– Basert på tilbakemeldingene fra deltakerne og evaluering i prosjektgruppa ønsker vi å kunne årlig tilby brukerrepresentantene ved Nordlandssykehuset HF et kurs. Vi ser behov for å justere programmet slik at det blir mer tid til erfaringsdeling. For å nå flere deltakere, må vi i fortsettelsen bruke mer tid på markedsføring. Frivilligheten bør tas med i videre arbeid, sier Jorunn Brendeford, Enhetsleder og rådgiver Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset HF

Tekst: Jorunn Brendeford, Enhetsleder og rådgiver Lærings- og mestringssenteret, Nordlandssykehuset
Bilder: Sissel Eidhammer, Rådgiver i Fagavdelingen, Nordlandssykehuset

 • Publisert: 9. februar 2022.
 • Sist oppdatert: 10. februar 2022.