Publisert

Høringsinnspill: Mer oppmerksomhet om pedagogisk virksomhet

NK LMH ønsker mer oppmerksomhet rettet mot den pedagogiske virksomheten som skal bidra til læring og mestring i Veileder for kommunens oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov.

Bilde av Helsedirektoratets nettsider om høringen

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse NK LMH har nylig gitt sitt innspill til Helsedirektoratets nye veileder som inneholder krav og anbefalinger for mer strukturert oppfølging i kommunene av brukere som har behov for tjenester fra mange aktører. Den retter seg til ledelsen i kommunene og utfordrer til tjenesteutvikling som ivaretar den enkeltes helhetlige behov.

NK LMH støtter veilederens intensjon, ambisjonsnivå og tydelige lederansvar. Samtidig presiseres nødvendigheten av å rette større oppmerksomhet mot den pedagogiske virksomheten som skal bidra til læring og mestring for de aktuelle målgruppene.

I sitt høringsinnspill anbefaler NK LMH at det legges større vekt på lærings- og mestringstilbud som et vesentlig element i oppfølgingen av pasienter og brukere med store og sammensatte behov. Det understrekes også at brukermedvirkning i utvikling av tjenestene bør få større oppmerksomhet, ikke minst på ledernivå.

Mange lever med helseutfordringer over lang tid, og et viktig poeng er at god oppfølging er vesentlig for å håndtere hverdagen og leve verdige liv. Veilederen bør sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten kartlegger brukernes behov for informasjon, veiledning, erfaringsutveksling og undervisning og legger til rette for nødvendige lærings- og mestringstilbud som bidrar til gode pasientforløp.

Les hele vårt høringsinnspill her.

Skrevet av spesialrådgiver Kari Hvinden

  • Publisert: 6. september 2017.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.