Publisert

Høringsinnspill til Demensplan 2020

I utformingen av Demensplan 2020 har personer som selv er berørt deltatt aktivt, noe NK LMH roser i sitt nylig innsendte høringsinnspill. Handlingsplanen gir etter NK LMHs vurdering en innsiktsfull og god beskrivelse av de utfordringer demens innebærer for de som rammes av sykdommen og for samfunnet. Planen har imidlertid noe å hente når gjelder å sikre et helhetlig kommunalt tilbud som ivaretar samhandling mellom ulike kommunale tjenester og styrker brukermedvirkning, læring og mestring.

 

demensplan_rammeI sitt høringsinnspill påpeker NK LMH at fragmentering av tjenester er spesielt problematisk for mennesker som har kognitiv svikt, samt omfattende og sammensatte helseutfordringer. Derfor vektlegges viktigheten av å se de ulike tiltakene i handlingsplanen i sammenheng med arbeidet som gjøres i frivillighetssentraler, frisklivssentraler og kommunale lærings-og mestringssentre.

Pasienter som har demens og deres pårørende er grupper som vil ha stor nytte av lokale, kommunale tilbud. Kort avstand og nærhet til fagmiljøer, frivillighet, sosiale arenaer og nettverk er noen av gevinstene ved kommunale tilbud. Det er et poeng å samle tilbud og tjenester for å fremme helhet og unngå fragmentering.

Les NK LMHs høringsuttalelse i sin helhet. Demensplan 2020 ble lagt ut på høring i juni i år.

  • Publisert: 1. september 2015.
  • Sist oppdatert: 2. september 2015.