Publisert

Lærebok i helsepedagogikk er klar

Det er en glede å meddele at læreboken Helsepedagogiske metoder er tilgjengelig i nettbutikk. I boken beskrives sentrale metoder for å understøtte læring og mestring og øke helsekompetansen i befolkningen.

I boken Helsepedagogiske metoder – teori og praksis beskriver en rekke forskere og fagpersoner ulike metoder for kommunikasjon, samhandling og veiledning i helsetjenesten. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ved André Vågan er ansvarlig redaktør og Gyldendal Akademisk er utgiver.

Innholdsfortegnelse

KAPITTEL 1 INTRODUKSJON
André Vågan og Kari Hvinden

KAPITTEL 2 EN MODELL FOR BRUKERMEDVIRKNING INNEN LÆRING OG MESTRING
André Vågan, Sølvi Heimestøl og Hilde Blindheim Børve

KAPITTEL 3 KOGNITIVE VERKTØY FOR MESTRING VED KRONISK SYKDOM
Torkil Berge og Elin Fjerstad

KAPITTEL 4 VEILEDNING SOM METODE I EMPOWERMENTPROSESSEN – LETTERE SAGT ENN GJORT
Sidsel Tveiten

KAPITTEL 5 SALUTOGEN HELSEFREMMING I GRUPPER
Eva Langeland og Toril Nyheim Holvik

KAPITTEL 6 HVORDAN FÅ TIL DEN GODE PASIENTKOMMUNIKASJONEN
Tonje Lundeby

KAPITTEL 7 MOTIVERENDE INTERVJU (MI) – SAMTALER OM ENDRING
Tom Barth

KAPITTEL 8 DIGITAL HELSE, LÆRING OG MESTRING
Hilde Eide og Tom Eide

KAPITTEL 9 KULTURSENSITIVITET
André Vågan, Hilde Berge, Absera Teshome og Bente Berg

KAPITTEL 10 DEN DIDAKTISKE RELASJONSMODELLEN I EN LÆRINGS- OG MESTRINGSKONTEKST
André Vågan og Kari Hvinden

Formålet med boken er å bidra til å styrke kompetanse i hvordan legge til rette for økt mestring og helsekompetanse blant brukere, pasienter og pårørende.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke samtlige kapittelforfattere, sier André Vågan, ansvarlig redaktør og seniorforsker ved NK LMH. Deres kunnskap og erfaringer har vært helt avgjørende i utformingen av denne boken.

Du finner boken her.

Praksisorientert

Kapitlene viser til aktuell teori og forskning innen helsepedagogikk, men er hovedsakelig praktisk rettet. I hvert kapittel vises det til konkrete scenarioer som illustrerer hvordan helsepersonell kan legge til rette for læring og mestring.

– Eksempler på tilnærminger og metoder som tas opp er motiverende intervju (MI), bruk av kognitive perspektiver og verktøy, modeller for brukermedvirkning i utvikling av mestringskurs og den didaktiske relasjonsmodellen, sier Vågan.

Flere målgrupper

Boken retter seg i hovedsak mot bachelorstudenter på helsefagutdanninger og dekker læringsutbyttebeskrivelser i Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag.

– Boken er også aktuell for masterstudenter, forskere, fagpersoner og brukerrepresentanter som er tilknyttet lærings- og mestringsvirksomheten, i tillegg til ledere i helse- og omsorgstjenesten, understreker redaktøren.

Bidragsyterne er erfarne fagpersoner og forskere med et sterkt engasjement for det de skriver om.

– Vi håper boken kan bidra til å skape økt bevissthet om viktigheten av helsepedagogikk som fagområde, både i praksisfeltet, i utdanningene og blant helsemyndighetene, avslutter Vågan.

Tidligere nyhetssak:

  • Publisert: 31. mars 2020.
  • Sist oppdatert: 8. april 2020.