Publisert

Hilsen fra leder

Ved inngangen til påsken kan vi se tilbake på noen høyst uvanlige uker og en formidabel samfunnsinnsats. Solidariteten må opprettholdes også i fortsettelsen – med økt ivaretakelse av de som rammes dobbelt.

På kun få dager i mars ble hverdagen slik vi kjenner den radikalt endret som følge av det pågående koronautbruddet. Pandemien berører oss alle og setter både individ og samfunn på prøve – med uoverskuelige ringvirkninger. Situasjonen har skapt uro og redsel og en stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om hvordan vi nå best kan ivareta vår egen og andres helse. Mer enn noen gang har vi sett behovet for informasjon og veiledning om hva vi selv kan og bør gjøre. Og mer enn noen gang har det vært viktig med oppfølging og støtte til de som rammes og deres nærstående. Det har vært gjort og gjøres en formidabel samfunnsinnsats.

Gårsdagens oppdatering fra regjeringen ga grunn for forsiktig optimisme. Situasjonen ser lysere ut, men det er fortsatt viktig at vi opprettholder solidariteten og den gode fellesinnsatsen. I tiden framover er det særlig behov for økt oppmerksomhet på de som fra før av står i belastende livssituasjoner. Mange av disse har opplevd å miste de helse- og omsorgstilbudene de til vanlig mottar og rammes i så måte av en dobbel byrde. Å i større grad ivareta deres behov blir et viktig arbeid fremover.

Hva gjør vi ved NK LMH

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har vi holdt i gang ordinær drift så langt det har latt seg gjøre fra våre respektive hjemmekontor.

I kjølvannet av koronautbruddet har vi sett vi et økt informasjons- og veiledningsbehov i praksisfeltet knyttet til den endrede situasjonen. Derfor er vi nå i gang med noen tiltak som vi håper kan støtte praksisfeltet både på kort og lang sikt. Dette handler i hovedsak om bruk av digitale verktøy i lærings- og mestringsøyemed.

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig og fordrer alternative kontaktflater og løsninger. Disse må imidlertid vurderes opp mot kravene til personvern og informasjonssikkerhet. Vi har samlet noen aktuelle lenker knyttet til dette på en temaside om korona. Her vil du finne ulike saker relatert til koronapandemien fremover.

På bakgrunn av spørsmål fra praksisfeltet om nytteverdi av digitale tilbud, har vi også satt i gang med å skrive omtale av enkeltartikler som oppsummerer kunnskap om mestring i gruppe ved bruk av video.

For øvrig vet vi at det er flere som har kommet i gang med alternative tilbud, slik som lærings- og mestringssenteret i Vestfold, der de nå tilbyr veiledning per telefon. Vi vil gjerne videreformidle erfaringer fra praksis og ønsker alle tips om aktuelle saker velkommen.

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller ønsker å dele erfaringer, kan du ta kontakt med oss både på e-post og telefon. Du finner kontaktdetaljer her.

Med ønsker om en god, om enn annerledes, påske. Ta hverandre fortsatt godt i vare.

Beste hilsen Siw A. Bratli, leder ved NK LMH

  • Publisert: 8. april 2020.
  • Sist oppdatert: 8. april 2020.