Publisert

Lærebok i helsepedagogikk påbegynt

NK LMH har startet arbeidet med en lærebok i helsepedagogikk for fagpersoner og studenter på helsefaglige utdanninger. Formålet med boken er å styrke kompetanse i hvordan legge til rette for økt mestring blant pasienter, brukere og pårørende.

Læreboken vil være praktisk orientert og skal vise hvordan man kan anvende et bredt spekter av verktøy for pedagogisk virksomhet i helsetjenesten. Det er Gyldendal forlag som utgir boken, og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er ansvarlig redaktør. Flere forskere og fagpersoner med solid kompetanse innen feltet er kapittelforfattere.

Kunnskapsbasert og praktisk

En kunnskapsbasert og praktisk rettet lærebok om hvordan man kan legge til rette for læring og mestring innen helse har lenge vært etterspurt.

Portrett André Vågan
André Vågan

– Vi ønsker at kapitlene i boken skal vise til aktuell teori og forskning, men hovedsakelig være praktisk rettet med konkrete eksempler for å øke forståelighet og leserinteresse. Ulike pedagogiske fremgangsmåter og vurderinger knyttet til bruken av forskjellige verktøy vil derfor vektlegges, sier André Vågan, redaktør og seniorforsker ved NK LMH.

Med boken ønsker vi blant annet å få frem bredden av aktuelle verktøy.

– Vi ønsker å belyse variasjonen i hvilke verktøy og metoder som anvendes i lærings- og mestringsvirksomhet, enten det er brukermedvirkning, verktøy fra kognitiv terapi eller digitale verktøy, understreker Vågan.

Utdanninger i endring

Medisinske profesjonsstudier er under revisjon og føringer for helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger tilsier at helsepedagogisk kompetanse blant fremtidige profesjonsutøvere vil styrkes i årene som kommer. Forskriften om felles rammeplan for alle helse- og sosialfaglige grunnutdanninger (Kunnskapsdepartementet, 2017) signaliserer at utdanningene må styrke kandidaters helsepedagogiske kompetanse.

Redaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk, Randi Grønseth, mener tidspunktet for tenkt utgivelse er gunstig:

– Boken planlegges utgitt en gang på høsten til neste år. Tidspunktet er gunstig med tanke på at forskriften skal tre i kraft i 2020. Vi håper boken vil komme til nytte både i utdanningene og i arbeidslivet.

  • Publisert: 28. august 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.