Publisert

Lærings- og mestringstilbud for eldre innvandrere i Oslo kommune

Høy forekomst av psykiske helseutfordringer blant et økende antall eldre innvandrere er utgangspunktet for et nytt, spennende samarbeidsprosjekt NK LMH deltar i. Prosjektet «Mestring og trivsel i hverdagen» kan fylle et hull i dagens helse- og omsorgstjeneste.

Antall eldre innvandrere i Norge med ikke-vestlig bakgrunn er økende. Forekomsten av lette til moderate psykiske helseutfordringer er høy i denne gruppen, samtidig som psykisk helse for mange er et sensitivt og til dels tabubelagt tema. Helsemyndighetene vektlegger etablering av lavterskeltilbud, møteplasser, kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, fellesskap, inkludering og medvirkning for å møte denne type helseutfordringer. Dette er noe av bakteppet for at flere aktører nå samarbeider om et prosjekt som har som mål å skape mestring og trivsel for eldre innvandrere som har lette til moderate psykiske helseutfordringer.

Bildet av arbeidsgruppa i prosjektet
På bildet (f.v.): Prosjektleder Synøve Minde (Geriatrisk ressurssenter), Tayab M. Choudri (IHSG), Kari Hvinden (NK LMH), Meenakshi Johar (Grûnerløkka sykehjem) og Reidun Ingebretsen (NOVA)

Prosjektet startet opp i 2015 og ledes av Geriatrisk Ressurssenter, Oslo kommune. Samarbeidspartnere er Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Grünerløkka sykehjem og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Stor overføringsverdi

Det er etablert en prosjektgruppe som arbeider med å utvikle et lærings- og mestringstilbud som skal prøves ut og evalueres i løpet av 2016. Tilbudet vil i utviklingsfasen rettes mot brukere/pasienter som har indisk eller pakistansk innvandrerbakgrunn. Dette er store innvandrergrupper i Oslo. Det skal prøves ut ett tilbud for kvinner og ett for menn. Det arbeides nå med hva tilbudet skal inneholde og hvilken form det skal ha. Dette vil være klart i løpet av medio mai, og den første gruppen er planlagt gjennomført før sommeren 2016. Arenaen for tilbudet vil være Grünerløkka sykehjem, bydel Grünerløkka.

Innholdet i tilbudet og erfaringene fra prosjektet vil bli dokumentert og formidlet i etterkant av utprøvingen. Prosjektet anses som en pilot, og intensjonen er å etablere denne type lærings- og mestringstilbud også til grupper med annen etnisk bakgrunn.

Det er et mål at resultatene og erfaringene fra arbeidet skal være til nytte for andre bydeler/kommuner som skal etablere liknende tilbud.

Relevante lenker

Skrevet av Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH

  • Publisert: 11. mars 2016.
  • Sist oppdatert: 20. desember 2021.