Publisert

Mestringstreff klart for utprøving i pilotkommunene

Samarbeidsprosjektet som utvikler et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis går nå inn i en spennende fase med utprøving av tilbudet i hele 14 pilotkommuner. Utkast til ei håndbok er ferdigstilt, og ansatte og brukerrepresentanter fra alle pilotkommunene har fått tilbud om skreddersydd kompetanseheving i helsepedagogikk.

Tegnet illustrasjon av en person som lurer på hva mestring er
Illustrasjon: Hilde Skjervold

Å leve med langvarige helseutfordringer kan medføre store forandringer i hverdagen. Mennesker reagerer forskjellig i slike situasjoner og har ulik måte å håndtere hverdagen på. Uavhengig av helseutfordring kan alle ha behov for å styrke egen mestringsevne for å få en bedre hverdag. I dette ligger blant annet det å anerkjenne egen situasjon og se nye muligheter, oppdage og ha tro på egne ressurser, lære av andres erfaringer og håndtering av hverdagssituasjoner, samt ha kunnskap om mestringsverktøy. Dette er noe av det Mestringstreff handler om.

Håndboka som støtte for lokale vurderinger

Håndboka, som er utviklet i prosjektet, er ment som et verktøy og en anbefaling i arbeidet med å etablere et kommunalt diagnoseuavhengig læring- og mestringstilbud kalt Mestringstreff. Anbefalingene er basert på forskning, innhold i andre diagnoseuavhengige tilbud og erfaringskunnskap.

Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om de vil gjennomføre Mestringstreff i den form det er beskrevet i håndboka, eller om de ønsker å gjøre endringer basert på lokale forhold. Tilbudet vektlegger brukermedvirkning både i utvikling og gjennomføring, og det legges opp til samarbeid innad i kommunen, mellom forvaltningsnivåene og med frivillige lag og organisasjoner. Selvorganiserte selvhjelpsgrupper omtales som en mulighet i forlengelsen av tilbudet som er organisert av kommunen.

Om prosjektet

Prosjektet ble startet opp høsten 2015 med mål om å styrke læring og mestring i kommunene. Hensikten har vært å utvikle og prøve ut en modell for et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for kommunal praksis. Utprøving av tilbudet i pilotkommunene vil avsluttes i løpet av 2016.

Prosjektgruppen består av:
• Bente Sandvik, prosjektleder, Trondheim kommune
• Astrid Birkelund, Orkdal kommune
• Kari Hvinden, NK LMH
• Jorunn Aune, SAFO
• Aud-Torhild Andersen, FFO
• Jan Helge Øvrehus, Selvhjelp Norge
• Borghild Lomundal, St Olavs Hospital
• Helga Melkeraaen, St Olavs Hospital

Samarbeidspartnere: Trondheim kommune, Orkdal kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), FFO Sør-Trøndelag, SAFO region Midt, St. Olavs Hospital og Selvhjelp Norge

Pilotkommunene: Orkdal, Trondheim, Meldal, Klæbu, Åfjord, Molde, Rauma, Fræna, Kristiansund, Narvik, Fredrikstad, Vaksdal, Os og Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (interkommunalt samarbeid).

Praktisk om håndboka

Håndboka består av en innledning og tre hoveddeler. Del 1 er en praktisk og konkret veileder for å planlegge og gjennomføre gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud i kommunen. Her finner du forslag til temaer og innhold, nødvendige lokale vurderinger, konkrete verktøy og smarte tips. Presentasjoner knyttet til de enkelte samlingene ligger som vedlegg og kan brukes som støtteark til samlingene hvis ønskelig. Det er også knyttet lesetips til alle samlingene. Del 2 inneholder bakgrunn og kunnskapsgrunnlag, ulike modeller for organisering, samt refleksjoner knyttet til kompetansebehov i kommunene. Del 3 er en verktøykasse som tar for seg ulike praktiske tips, pedagogiske virkemidler og mestringsstrategier

Pilotkommunene som samarbeidspartnere

I prosjektet er det et etablert samarbeid med 14 pilotkommuner der alle helseregioner er representert (hovedtyngden fra Midt-Norge). Pilotkommunene har sagt ja til å bidra i utviklingen av håndboka gjennom å gi innspill knyttet til innhold og form og å gjennomføre Mestringstreff lokalt i tråd med håndboka. Samarbeidet med kommunene i hele prosessen er viktig for å sikre at innholdet treffer målgruppene og at det er tilpasset ulikhetene i norske kommuner, blant annet med tanke på ressurser, geografi, befolkningsgrunnlag og organisering. Prosjektet har utarbeidet felles evalueringsskjemaer, brosjyremateriell og egen plakat for rekruttering av deltagere.

Skreddersydd kompetanseheving og tematisering av brukerrollen

Behovet for å ta opp hvordan man kan samarbeide med brukerrepresentanter i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, knyttet til blant annet rekruttering og rolleavklaring, kom tidlig fram i en spørreundersøkelse blant pilotkommunene. Både fagpersoner og brukerrepresentanter i pilotkommunene har fått tilbud om et tre-dagers, skreddersydd kurs i helsepedagogikk, med samlinger henholdsvis i Molde og Trondheim. Hilde Blindheim Børve i samarbeid med erfarne brukerrepresentanter har vært ansvarlig for kompetansehevingen. Kurset har handlet om hvordan arbeide med temaene og tilhørende verktøy i håndboka. Mestringsprosessen, kommunikasjon og gruppeledelse er blant disse temaene.

Videre arbeid

Håndboka vil være gjenstand for revisjon, ferdigstillelse og tilgjengeliggjøring i etterkant av pilotgjennomføring og dialog med pilotkommunene. Formen på håndboka er ikke helt avklart enda, men vi kan i hvert fall love en praktisk og anvendelig nettversjon.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) anser dette prosjektet for å være en viktig del av sin kommunesatsing og håper prosjektet vil danne grunnlag for nasjonal implementering. NK LMH vil fortsette å være sentrale i arbeidet med å formidle resultatene av prosjektet i samarbeid med de øvrige samarbeidspartnerne.

Relatert

 

Skrevet av Kari Hvinden og Bente Sandvik

  • Publisert: 14. september 2016.
  • Sist oppdatert: 14. september 2016.