Publisert

Praksiseksempel: Oppbygging av helsepedagogisk kompetanse i kommuner i Nord-Trøndelag

På bakgrunn av nasjonale og regionale anbefalinger, initierte Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF et samarbeid med kommuneregioner og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å styrke og bygge opp helsepedagogisk kompetanse hos helse- og sosialfaglig personell i kommunale tjenester.

Dette er et ledd i arbeidet med å sikre at lærings- og mestringstilbud og andre opplæringstilbud for brukere, pasienter og deres pårørende, er kvalitetsmessig gode gjennom hele pasientforløpet.

Navnet på tilbudet

Kurs i helsepedagogikk

Fakta om tilbudet

Målgrupper for tilbudet
Fagpersoner i kommuner i Nord-Trøndelag med helse- og sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå. Kurset er primært for personer som driver, eller ønsker å etablere, lærings- og mestringstilbud på kommunalt nivå.

Arrangører
Et tverretatlig samarbeid mellom kommuner i Nord-Trøndelag (kommuneregioner), Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF i et samarbeid med FFO Nord-Trøndelag. Kommunene i Nord-Trøndelag har organisert seg i seks kommuneregioner med et interkommunalt helsesamarbeid.

Kurssted
Lokaler i kommunene

Varigheten på tilbudet
Kurset arrangeres over tre dager med en varighet på seks timer per kursdag. De første to kursdagene arrangeres påfølgende, mens kursdag tre kommer etter ca. to-tre uker.

Rekruttering av deltakere
Deltakere til kurset rekrutteres gjennom samhandlingskoordinatorer og helseledere i de ulike kommunene.

Antall deltakere
Mellom 15−25 deltakere

Læringsmål

Overordnete læringsmål for tilbudet er å gi deltakerne kompetanse i:

 • Hvordan etablere et kvalitetsmessig godt lærings- og mestringstilbud for innbyggere som lever med langvarige helseutfordringer og deres pårørende – et tilbud som fremmer læring, mestring og helse i hverdagen.
 • Å legge opp kurset som en kombinasjon av forelesning, plenumssamtaler og praktiske øvelser

Emner som tilbys på kurset

Kurset består av tre dager med flere relevante tema innen helsepedagogikk. Kursprogrammet er som følgende:
Dag 1

 • Hvorfor kurs i helsepedagogikk? Her tas det utgangspunkt i perspektivskifter, ulik forståelse og ulike tiltak for personer med langvarige helseutfordringer.
 • Brukermedvirkning på individ- og systemnivå som arbeidsmåte (Standard metode).
 • Brukerhistorie – et narrativt intervju.
 • Planlegge undervisning og lage rom for læring. Innføring i didaktisk relasjonstenkning.
 • Gruppeprosesser. Hvordan tilrettelegge for at gruppen skal bli en god læringsarena.

Dag 2

 • Presentasjonsteknikker.
 • Presentasjon av aktuelle verktøy for deltakerinvolvering.
 • Motiverende intervju, kognitiv terapi og løsningsfokusert tilnærming.
 • Selvforståelse og langvarige helseutfordringer.

I tillegg gis det en hjemmeoppgave som skal legges frem tredje kursdag, med påfølgende diskusjon og refleksjon i plenum.

Hjemmeoppgave: «Ta utgangspunkt i din kommune/ditt kommunesamarbeid. Planlegg et lærings- og mestringstilbud/opplæringstilbud til innbyggere, pasienter og pårørende med langvarige helseutfordringer. Bruk det du har lært, blitt presentert for, på kurset. Max 2 A4 sider.»

Dag 3

 • Presentasjon av hjemmeoppgave med påfølgende refleksjon i plenum.
 • Kommunikasjon og relasjonskompetanse i arbeid med mennesker. Her gis det relevante gruppeoppgaver og det legges til rette for diskusjoner i plenum.

Om brukermedvirkning i kurset

Brukermedvirkning blir presentert både som reell brukermedvirkning i arbeidet med kurset og som et eget punkt i kursprogrammet.

Brukermedvirkning i planlegging og gjennomføring av kurset:
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) med fylkessekretær er delaktig i arbeidet med kurset før en arbeidsgruppe som skal gjennomføre kurset er på plass. Det oppnevnes deretter en brukerrepresentant gjennom brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag. Brukerrepresentanten og helsepersonell samarbeider om hvordan brukerhistorien, det narrative intervjuet, skal presenteres for kursdeltakerne. Det avklares forventninger og roller, og det gis honorering etter gjeldende bestemmelser for Helse Midt-Norge.

Brukermedvirkning som kursemne:
Temaet ledes av fylkessekretær i FFO i samarbeid med oppnevnt brukerrepresentant for helseforetaket og lærings- og mestringssenteret. Brukermedvirkning løftes frem som et sentralt tema gjennom hele kurset. Brukermedvirkning i et likeverdig samarbeid mellom bruker og fagperson.

Samarbeidspartnere ved gjennomføring av kurset

Lærings- og mestringssenteret inviterer ressurspersoner innen fagområdet helsepedagogikk fra klinikker i Helse Nord-Trøndelag som har relevant kompetanse og erfaring fra arbeid med opplæringstilbud til pasienter og pårørende. I tillegg inviteres helse- og sosialfaglig personell fra kommunene som har kompetanse og erfaring innen fagområdet læring og mestring på kommunalt nivå.

Vi samarbeider med Høgskolen i Nord-Trøndelag i forbindelse med tema kommunikasjon og relasjonskompetanse. I tillegg ble FFO Nord-Trøndelag ved Fylkessekretær og en brukermedvirker fra Mental helse (oppnevnt av brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag) invitert inn i planlegging og gjennomføring av kursdagene.

Evaluering av kursdagene

Så langt har det blitt gjennomført en muntlig evaluering etter hver kursdag, samt en skriftlig evaluering etter den tredje kursdagen. Vi har benyttet en skalering fra 0−10 i forhold til helhetlig utbytte av kurset. Flere av tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne sier at det å bli kjent på tvers av kommuner og få en mulighet til å utveksle erfaringer, er veldig bra.

– I helhet har kursdagene vært lærerike og nyttig, dag tre var kjempebra

– Flott å bli bedre kjent med andre kommuner

– Fikk mye ut av temaene Motiverende samtale – kognitivterapi – selvforståelse

Annet

Kurset er delfinansiert gjennom kompetansemidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Rammene for kurset et tredagers kurs i helsepedagogikk for ansatte i kommuner.

Kompetansemidlene består av kr. 25 000,- til arrangering av helsepedagogikk-kurs for kompetansedeling/-overføring og -utveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner. Kurset er gratis for deltakerne. Kommunen dekker reise og innleie om det er nødvendig.

Rostad_Hagen_Ann_Kathrin
Ann Kathrin Rostad Hagen. Foto: hnt.no

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt på e-postadresse lms@hnt.no eller telefon 74 09 89 85.

Skrevet av Ann Kathrin Hagen Røstad, avdelingsleder ved lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag HF. Hun sitter også i arbeidsgruppa for satsingen på helsepedagogikk ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse (NK LMH).

 • Publisert: 4. mars 2016.
 • Sist oppdatert: 2. juli 2020.