Publisert

Ny strategiperiode godt i gang

Med fire satsingsområder og en overordnet målsetting om å styrke kvalitet innen lærings- og mestringsfeltet er en ny strategiperiode for NK LMH godt i gang.

2018 markerte avslutningen på en femårig strategiperiode som har gitt oss bedre oversikter over tjenester og aktivitet, tydeliggjort et kunnskapsgrunnlag og en teoretisk forankring for lærings- og mestringsfeltet, økt aktivitet i kommunene og tatt oss på god vei mot kunnskapsbaserte, faglige anbefalinger innen helsepedagogikk.

– Det å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for lærings- og mestringsvirksomheten er et arbeid vi har prioritert høyt i forrige strategiperiode. Dette vil fortsatt vektlegges. Samtidig vil mye av aktiviteten dreie seg om å sette kunnskapen ut i praksis, sier Siw Bratli, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

NK LMHs rolle er å gi faglig støtte til lærings- og mestringsvirksomhet gjennom å veilede og gi kunnskapsbaserte anbefalinger for praksis. Med utgangspunkt i nasjonale føringer, dagens utfordringsbilde og innspill fra fagfeltet har NK LMH utarbeidet en strategi for perioden 2019 – 2023.

Sentralt for denne perioden er målsettinger om å bidra til et nasjonalt løft for kompetanseheving innen helsepedagogikk og dokumentasjon av aktivitet og resultater. Vi vil også være aktive pådrivere for å fremme hensiktsmessig bruk av teknologi innen lærings- og mestringsvirksomheten.

– For oss som arbeider med læring og mestring og opplæring av pasient og pårørende, er NKLMH en ressurs. Vi opplever at ny strategi er i tråd med nasjonale føringer og behov i praksisfeltet. Den vektlegger både kompetanse, ny kunnskap, verktøy, samarbeid og dokumentasjon, noe vi opplever som viktige forutsetninger for at pasienter og pårørende skal møte gode tjenester, sier Sølvi Heimestøl, leder av NK LMHs referansegruppe.

Den faglige referansegruppen er et rådgivende organ som skal bidra til at NK LMH drives i tråd med intensjonen. I tillegg har gruppen et ansvar for å spre informasjon om tjenesten og kunnskap om læring og mestring.

– Jeg er svært fornøyd med strategien vi har landet og vil rette en stor takk til bidragsyterne underveis i prosessen. I tillegg til medarbeidere ved NK LMH har vår faglige referansegruppe, kommunikasjonsnettverket og representanter fra praksisfeltet gitt konstruktive innspill i arbeidet, avslutter Siw Bratli.

  • Publisert: 6. mars 2019.
  • Sist oppdatert: 6. mars 2019.