Publisert

Ny studie om helseøkonomisk nytteverdi av mestringsstøttende tilbud

Hva slags helseøkonomisk nytteverdi har lærings- og mestringstilbud, tilbud i frisklivssentraler og tilbud innen rehabilitering? Hvordan kan vi måle den helseøkonomiske nytteverdien av slike tilbud? Dette er sentrale spørsmål som mange stiller seg, både fagfolk som driver tilbudene, politikere og byråkrater, og som NK LMH nylig har satt i gang en litteraturstudie om.

Bilde av kalkulator stetoskop og dokumenter med tall på
Foto: iStock.com/pogonici

I dag er det få studier fra Norge som har undersøkt den helseøkonomiske nytteverdien av mestringsstøttende tilbud. For at vi bedre skal kunne evaluere våre lærings- og mestringstilbud trenger vi å finne ut hvilke aspekter som er sentrale å måle, hvordan disse kan måles og hva slags resultater vi kan finne i den internasjonale forskningen på dette. Derfor har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) satt i gang en større litteraturstudie knyttet til hva forskningen sier om helseøkonomisk nytteverdi av mestringsstøttende tilbud.

Bredt nedslagsfelt

I denne studien gjennomgås all forskningslitteratur som har evaluert helseøkonomiske aspekter av mestringsstøttende tilbud for brukere, pasienter og pårørende, både individuelle og gruppebaserte. I tråd med Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (2015) vil dette omfatte et bredt spekter av tilbud, som for eksempel lærings- og mestringstilbud, tilbud i frisklivsentraler og tilbud innen rehabilitering. Fellesnevneren er at tilbudene må ha til hensikt å styrke opplevelsen av økt mestring og å bedre livskvaliteten for brukere, pasienter og pårørende.

NK LMH vil i denne studien gjennomføre brede systematiske søk på internasjonal forskning i en rekke databaser, og resultatene fra disse søkene vil publiseres i artikkelform.

For å sikre at resultatene av studien får et bredt nedslagsfelt og blir mest mulig nyttig for de som utvikler mestringsstøttende tilbud, består prosjektgruppen av både brukere, forskere og representanter fra praksisfeltet. Det er også lagt vekt på nordisk samarbeid i valget av representanter. Både Sverige og Danmark er representert med forskere i prosjektgruppen. Studien ledes av Una Stenberg, forsker ved NK LMH.

Medlemmer av prosjektgruppen:

  • Vibeke Lynggaard (doktorgradsstipendiat ved Kardiologisk Forskningsafsnit Hospitalsenheden Vest, Danmark)
  • Kari Fredriksen (leder av Lærings- og mestringssenteret på Stavanger universitetssykehus)
  • Frode Gallefoss (professor og forskningssjef Sørlandet sykehus)
  • Maria Flink (PostDoc ved Karolinska Institutet, Sverige)
  • Karl Fredrik Westermann (erfaringskonsulent/brukerrepresentant)
  • Andrè Vågan (forsker ved NK LMH)

Skrevet av: Una Stenberg

  • Publisert: 12. august 2016.
  • Sist oppdatert: 19. august 2016.