Publisert

Nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus runder av

Nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus i regi av NK LMH, har eksistert i rundt fire år. Med nye satsingsområder for NK LMH rundes nå nettverket av, men feltet vil bli ivaretatt innenfor NK LMHs nye satsingsområder.

Nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus ble etablert som følge av at psykisk helse og rus var satsingsområde for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i strategiperioden 2009–2013. Nettverket har hatt en ressursgruppe bestående av representanter fra hver helseregion, lærings- og mestringsfeltet og brukerorganisasjon. Undertegnede har vært koordinator for nettverket på vegne av NK LMH, mens Siw Bratli fra NK LMH har vært fagansvarlig.

Aktiviteter

Fra NK LMHs ståsted ønsker vi å nevne noen aktiviteter der nettverket har vært viktige aktører:

  • Vi vil spesielt trekke fram den nasjonale konferansen som ble godt besøkt i september 2011 (se bilder over).
  • Nettverket bidro i arbeidet med å få fram et statusbilde innen feltet. Notat fra arbeidet ble endelig ferdigstilt mai 2012. Last ned notatet (pdf).
  • Nettverket tok initiativ til skrivekurs i regi av NK LMH og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og bidro til å motivere både fagpersoner og brukerrepresentanter til å delta. Kurset ble holdt høsten 2013. Se oversikt over artikler som ble skrevet på kurset.

Ny strategiplan

I forbindelse med at lærings- og mestringstjenester nå bygges opp i kommunene, har NK LMH sett at det er behov for å ta tak i store overordnede oppgaver framfor å satse på bestemte diagnosegrupper.

NK LMH har følgende overordnede satsingsområder for perioden 2014–2016:

  • nasjonale oversikter over tjenester og aktivitet
  • kunnskapsgrunnlag
  • helsepedagogikk
  • kommunale lærings- og mestringstjenester

Psykisk helse- og rusfeltet vil bli ivaretatt innenfor hvert av de overordnede satsingsområdene på lik linje med andre diagnosegrupper. Dette er i tråd med det ressursgruppa for nettverket pekte på var en naturlig utvikling, i sitt siste møte i 2013.

Fra ressursgruppa for nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus, er Tone Finvold fra Vestre Viken HF med i NK LMHs arbeidsgruppe for kommunesatsingen, mens Tone Vangen Fagerheim fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er med i NK LMHs plangruppe for helsepedagogikk.

Ressursgruppa for nasjonalt nettverk, psykiske helse og rus, har sitt siste og avsluttende møte den 24. mars i Oslo.

Skrevet av Sigrid Bøthun, NK LMHs koordinator for nasjonalt nettverk, psykisk helse og rus.

  • Publisert: 13. mars 2014.
  • Sist oppdatert: 21. mars 2014.