Forskningsarbeid

Her finner du en oversikt over forskningsprosjekter som NK LMH leder eller deltar i. Oversikten inkluderer også avsluttede prosjekter.


Litteraturoversikter

Med litteraturoversikt menes en oppsummering av en systematisk gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskningslitteratur relatert til et bestemt emne. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har litteraturstudier innen følgende temaer:

1) Forskning om effekt og nytteverdi av lærings- og mestringstilbud.Una Stenberg

Prosjektleder: Una Stenberg

Formålet med denne studien er å se på hva effektene av gruppebaserte lærings- og mestringstilbud er, samt hvordan deltakerne beskriver personlig utbytte av å delta i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Publikasjoner:

A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness Patient Education & Counseling, november 2016

Norsk fagartikkel: Utbytte av lærings- og mestringstilbud, Sykepleien april 2017

Omtale på mestring.no:
Litteraturgjennomgang godt i gang, 17. mars 2015
Prosjektet er også omtalt i artikkel om brukermedvirkning i forskning, 24. mars 2015
Lærings- og mestringstilbud – nyttig og effektfullt, 25. august 2016
Norsk fagartikkel om utbytte av lærings- og mestringstilbud, 21. april 2017

André Vågan

2) Forskning relevant for helsepedagogiske tilbud innen læring og mestring

Prosjektleder: André Vågan

Formålet med denne studien er å oppsummere kunnskapen om hvilken helsepedagogisk kompetanse hos helsepersonell og brukerrepresentanter som har størst betydning for deltakernes opplevde utbytte av lærings- og mestringstilbud. Deltakerne kan være brukere, pasienter og pårørende, i denne studien avgrenset til voksne deltakere.

Publikasjoner:

Omtale på mestring.no:
Litteraturoversikt over helsepedagogisk kompetanse, 27. april 2017

3) Forskning på helseøkonomiske effekterUna Stenberg

Prosjektleder: Una Stenberg

Formålet med denne studien er å se på hvilke helseøkonomiske effekter mestringsstøttende tilbud kan ha. Dette gjelder lærings- og mestringstilbud i kommuner og sykehus, tilbud i frisklivssentraler og tilbud innen rehabilitering.

Prosjektet ble påbegynt våren 2016.

Omtale på mestring.no:
Ny studie om helseøkonomisk effekt av mestringsstøttende tilbud, 12. august 2016

Ann Britt Sandvin Olsson4) Forskning om brukermedvirkning på tjenestenivå

Prosjektleder: Ann Britt Sandvin Olsson

Formålet med denne studien er å skaffe en oversikt over kunnskap om brukermedvirkning på tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten, samt få en oversikt over hva som kan fremme eller hemme medvirkning fra pasienter, brukere eller pårørende.

Prosjektet ble påbegynt høsten 2016.

André Vågan5) Forskning om effekt og nytteverdi av lærings- og mestringstilbud for barn og unge

Prosjektleder: André Vågan

Formålet med denne studien er å se på hva det innebærer for barn og unge å leve med helseutfordringer, samt undersøke effektene av lærings- og mestringstilbud og hvilket personlig utbytte barn og unge får av deltakelse.

Prosjektet ble påbegynt høsten 2016.

Omtale på mestring.no:
Ny studie om nytteverdi av lærings- og mestringstilbud for barn og unge, 7. desember 2016


Una Stenberg

Evalueringsstudie

Prosjektleder: Una Stenberg

For å avdekke forbedringspotensialer og videreutvikle tilbud innen læring og mestring, er det nødvendig med økt standardisering og systematisk evaluering nasjonalt.

En større studie av hvordan vi best kan evaluere lærings- og mestringsvirksomhet vil derfor settes i gang dette året. Det skal etableres en prosjektgruppe av representanter fra alle helseregioner, både fagpersoner, brukerrepresentanter og forskere. Studien vil gjennomføres ved hjelp av ulike forskningsmetoder. Vi ønsker å belyse hvilke aspekter som er mest sentrale å evaluere, finne ut hvordan vi best kan evaluere disse aspektene, samt gjennomføre pilottesting av ulike evalueringsverktøy.

Studien er planlagt med oppstart våren 2018.


Una Stenberg

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management.

Prosjektleder fra NK LMH: Una Stenberg

Hvordan bruke elektroniske verktøy (e-helse verktøy) til å leve så godt som mulig med kronisk smerte? NK LMH er, sammen med flere fra lærings- og mestringsfeltet, sentrale samarbeidspartnere i gjennomføringen av en større studie som skal utvikle, teste og evaluere en personsentert e-helseintervensjon for å støtte opp om egenmestring hos personer som lever med langvarig smerte. Studien ledes av Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning og finansieres av forskningsrådet.

Les mer om prosjektet her.
Les nyhetsartikkel om prosjektet fra 18. mars 2016


Kari EikaNytte-kostnadsanalyser

Prosjektleiar: Kari H Eika

I prosjektet skal NK LMH kartlegge meirverdien for samfunnet av lærings- og meistringstenestene. Dette vil bli presentert i to rapportar, ein som ser på lærings- og meistringstenestene i eit utval kommunar, og ein som omhandlar sjukehusa.

Prosjektet starta med forarbeid i 2014, men har blitt satt på hold til resultata frå prosjektet om styringsinformasjon er klare.


Kari Eika

Styringsinformasjon for lærings- og meistringstenestene
– dokumentasjonssystem og kvalitetsindikatorar

Prosjektleiar: Kari H Eika

Gode dokumentasjonssystem er ein føresetnad for å synleggjera lærings- og meistringstenestene, styrke kunnskapsgrunnlaget og sikre god styringsinformasjon. NK LMH vil saman med lærings- og meistringsfeltet arbeide for å betre dokumentasjonssystema og vurdere kva som kan vera eigna indikatorar for kvalitet og aktivitet.

Omtale på mestring.no:
Nytt prosjekt: dokumentasjonssystem og kvalitetsindikatorar for lærings- og meistringstenestene, 29. mai 2015
Meir merksemd omkring kodeverk og registreringspraksis, 24. februar 2016

Prosjektet starta i 2015.


Helge SkirbekkKreftforeningens likepersonsarbeid

Prosjektmedarbeider fra NK LMH: Helge Skirbekk

Forskning på effekter av mestringstilbud og brukerrepresentanters rolle er av stor betydning for NK LMHs arbeid. På Vardesentrene, som drives av Kreftforeningen og helseforetakene, står pasientenes mestring gjennom likepersoners støtte i fokus.

Omtale på mestring.no:
Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid, 5. mars 2014

Prosjektet er nå formelt avsluttet og over i en formidlingsfase.


dagmara_bossy_200Self-care support for people with long term conditions: A whole system approach – EU-Wise

Stipendiat ved NK LMH: Dagmara Bossy

Omtale på mestring.no: Hva betyr lokalsamfunnet for egenomsorg og mestring?

Hvordan bidrar ulike typer sosiale nettverk til mestring hos personer som har langvarige helseutfordringer? Det er tema for doktorgradsprosjektet til Dagmara Bossy ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Omtale på mestring.no:
Hva betyr lokalsamfunnet for egenomsorg og mestring?, 23. mai 2013


Una Stenberg

Styrkestudien

Prosjektleder fra NK LMH: Una Stenberg

Dette er et samarbeidsprosjekt med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF.
Les om prosjektet på communicaretools.org

  • Publisert: 2. juli 2014.
  • Sist oppdatert: 2. oktober 2017.

Design og utvikling: Senson AS