Praksiseksempler organisering og samhandling

Her kan du lese artikler skrevet av NK LMH eller brukere og fagpersoner i lærings- og mestringsfeltet.

Vil du skrive praksiseksempel? Les mer om hvordan du kan bidra med praksiseksempel. Fyll ut vårt skjema på nett så er du i gang.

Se egen side med praksiseksempler som omhandler lærings- og mestringstilbud og helsepedagogiske tilbud.

Helseklynge – arena for brukermedverknad

For å møte framtida sine behov for helsetenester gjekk store helsefaglege miljø i Bergensområdet i 2016 inn som samarbeidspartnarar i Alrek helseklynge. Eit rådgjevande brukarpanel vart raskt ein sentral del av klynga.
Les meir, publisert 21. februar 2022

Sammen om mestring – læring for livet

Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

Les mer, publisert 15. februar 2018

Samhandler om lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre

Einhild Selnes og Karen Therese Sulheim HaugstvedtVed Ahus er fagdager og opplæring av gruppeledere i både helseforetak og samarbeidende kommuner, et sentralt virkemiddel for å få etablert nye lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Les mer, publisert 28. oktober 2014

Brukerkontoret – veiledning og rådgivning fra eksterne instanser til pasienter og pårørende ved Nidaros DPS

Brukerkontoret, Nidaros DPSPasienter ved Nidaros DPS, St. Olavs Hospital, kan få veiledning og råd om blant annet fritidsaktiviteter, arbeidsrettede tiltak og økonomi mens de er innlagt. Også pårørende kan benytte seg av tilbudene.

Av Hilde Siraas Myran, spesialmiljøterapeut 1 ved lærings- og mestringssenteret, Nidaros DPS, St. Olavs Hospital

Les mer, publisert 2. oktober 2014

Helsepedagogiske tilbud som samhandlingsarena i Helse Bergen

Hilde Blindheim Børve og Reidun Braut Kjosås.Felles helsepedagogiske tilbud for ansatte i helseforetak og kommuner er en god arena for nettverksbygging og kompetansedeling som kan bidra til å gi brukere, pasienter og pårørende bedre og mer helhetlige lærings- og mestringstilbud der de bor.

Av Hilde Blindheim Børve, rådgiver ved lærings- og mestringssenteret i Helse Bergen HF

Les mer, publisert 2. september 2014

Ti års erfaring med kommunalt lærings- og mestringssenter i Sandefjord

LMS-forum, LMS-Sandefjord.Det er nyttig å se til erfaringene fra Sandefjord når flere nå er i gang med å etablere kommunale og interkommunale lærings- og mestringstjenester.

Av Kari Hvinden, spesialrådgiver ved NK LMH og prosjektleder for NK LMHs kommunesatsing
og Randi Hovde, daglig leder av LMS-Sandefjord

Les mer, publisert: 27. august 2014

Hvordan implementere arbeidsmåten for læring og mestring i kommunal helse- og omsorgstjeneste?

Med læring og mestring inn i nytt helsehus i Fredrikstad gjelder det å finne ut hva som er mulighetene og smarte måter å arbeide på, både i egen virksomhet og sammen med andre. Kanskje er koordinatorrollen mest hensiktsmessig.

Les mer, publisert 19. august 2014

Samhandling om læring og meistring i Helse Fonna-regionen

Tydelege samarbeidsavtalar og faglege nettverk mellom kommunar og helseføretak står sentralt i samarbeidet om lærings- og meistringstilbod i Helse Fonna-regionen. Det same gjer forskings- og utviklingssamarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Av Sølvi Heimestøl, konsulent samhandling i Helse Fonna HF og FOUSAM-medarbeidar

Les mer, publisert 20. juni 2014

Pårørendekurset TA TAK

Kurset TA TAK bidrar til å gjøre pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet, bevisste på sammenhengen mellom hverdagen sin og belastningene de har som pårørende.

Av Mette Grytten, rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge i St. Olavs hospital HF, seksjon Møre og Romsdal 

Les mer, publisert 10. juni 2014

Fylkesdekkande hjarterehabilitering ved Nordfjord sjukehus

Hensikta med tilbodet er å lære kvar enkelt pasient å leve best mogeleg med sin hjartesjukdom, samt å få kunnskap og praktisk trening i livsstilsendringar som kan bidra til at ein unngår eller reduserer faren for nye hjartehendingar.

Av Hilde Manseth Bjørhovde, lærings- og meistringskoordinator ved Nordfjord sjukehus, Helse Førde HF

Les mer, publisert 4. april 2014

Samhandling om lærings- og meistringstilbod for personar som har kols

Lungerehabilitering som del av lærings- og meistringskurs for personar som har kronisk lungesjukdom, kan bidra til at dei meistrar kvardagen betre. Korleis kan denne store pasientgruppa ivaretakast i eit pasientforløp?

Av Jorunn Sekse, funksjonsleiar/sjukepleiar ved lærings- og meistringssenteret (LMS) Odda sjukehus, Helse Fonna HF

Les mer, publisert 28. januar 2014

Samhandler om tilbud for barn og unge som er pårørende

Per Øyvind Lindgren og Helene MorvikI Kristiansand samarbeider kommunen og helseforetaket om SMIL – et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer. De får gode tilbakemeldinger fra deltakerne og ønsker langsiktige samarbeidsavtaler.

Les mer, publisert 12. desember 2013

Mestringskurs for pårørende

PårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år utviklet mestringstilbud for pårørende. Tilbudene kan være nyttige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten ellers i landet.

Av Liv Kleppe, klinisk sosionom og familieterapeut og daglig leder ved PårørendeSenteret i Stavanger.

Les mer, publisert 3. desember 2013

Det er brukerne som vet best hvor skoen trykker

Rina Thoresen og Elisabeth Brekken.Brukerrepresentanter er like viktige som fagpersoner i arbeidet med lærings- og mestringstilbud. To brukerrepresentanter som i høst har vært med på lærings- og mestringskurs for personer som har høyt eller lavt stoffskifte, deler sine erfaringer fra brukerrepresentantrollen med oss.

Les mer, publisert 11. november 2013

Samhandling tar form i Vestre Viken

Tone FinvoldVestre Viken helseforetak samlet nylig samarbeidende kommuner til oppstartsseminar for et prosjekt der de skal utarbeide modeller for samhandling om lærings- og mestringstjenester og gode pasientforløp. Seminardeltakerne fikk en smakebit av hvordan tjenestedesign kan brukes i denne prosessen.

Les mer, publisert 12. juni 2013

Nytenkning om læring og mestring i Tromsø

Cathrine Kristoffersen og Tone NørenHvordan skal kommuner jobbe med lærings- og mestringstilbud på best mulig måte? Det spørsmålet har Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge jobbet sammen om i et par år. Koordinatorfunksjon, samarbeidsnettverk mellom helseforetaket og kommunene, interkommunalt samarbeid og e-læring, er ifølge dem stikkord for gode tjenester i deres region.

Les mer, publisert  6. mai 2013

Kommunalt lærings- og mestringsarbeid i startgropa

Live Hellum og Thomas AndersenFredrikstad kommune etterlyser en nasjonal veileder som beskriver hvordan kommuner skal drive lokale lærings- og mestringstilbud for personer som har kroniske sykdommer. De etterlyser også forskning som viser langtidseffektene av tilbudene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er på saken.

Les mer, publisert 8. april 2013

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 2. juli 2014.
  • Sist oppdatert: 1. februar 2023.