Livet kjennes tungt – fordypning

European training in effective adolescent care and health, EuTEACH, fokuserer på

 • Forstå den unges utviklingsmessige prosesser
 • Ha kunnskap om utviklingsstadier
 • Tilby en tjeneste preget av konfidensialitet tilpasset unges fysiske og følelsesmessig privatliv
 • Samarbeid med nettverket rundt den unge og tverrfaglige aktører
 • Ha fokus på den unges ressurser, perspektiv og bekymringer i møtene
 • Være åpen for at det kan være underliggende problemstillinger som ikke kommer tydelig frem i samtalen

www.unil.ch/euteach

Brukermedvirkning i møte med unge

Unge er ikke passive mottakere av informasjon eller kunnskap som helsepersonell har bestemt de trenger. I utvikling av ungdomsvennlige helsetilbud er det nødvendig at unge deltar som aktive samarbeidspartnere.
For å bidra til lærings- og mestringstilbud som i størst mulig grad berører temaer unge ønsker å lære om, og som formidles på en slik måte at det kan bidra til læring og mestring, må det være rom for å diskutere åpent med de unge. Videre kan det å gi mulighet til å reflektere over erfaringer, gjerne flere unge sammen, og knytte dette til teori, gi ny innsikt for både unge og helsepersonell.

Brukermedvirkning kan defineres som «aktiv deltagelse fra pasienter, pasientrepresentanter eller potensielle pasienter, i planlegging, overvåkning og utvikling av helsetilbud».

Det som ofte kalles brukermedvirkning på individnivå, omfatter den enkeltes rettigheter og muligheter til å påvirke sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Når brukere deltar i utforming av helse- og omsorgstjenesten mer generelt – og utover sin egen sak, omtales dette som brukermedvirkning på system- eller tjenestenivå.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) forklarer de ulike nivåene av brukermedvirkning slik.

 • Brukermedvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine enge behov.
 • Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at du inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester.
 • Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte.

Sykdommen og behandlingen er bare en del av unges liv. De har også andre behov, sosiale roller og prioriteringer som de ønsker skal bli tatt hensyn til i oppfølging av deres helse. Unges medvirkning er avgjørende for et vellykket resultat, både når det gjelder utforming av ungdomsvennlige helsetjenester eller egne behandlingstilbud.

Tre overordnede prinsipper for å fremme god kommunikasjon med barn og unge:

 • Å skape mening i en situasjon ved å hjelpe den unge til å forstå det han eller hun har opplevd
 • Å la den unge beholde sin verdighet selv om livssituasjonen er vanskelig
 • Annerkjenn den unge ved å akseptere den måten han eller hun presenterer seg på, og den måten hendelsen eller situasjonen femstilles på.

Ruud, A.K. (2011) «Hvorfor spurte ingen meg?» Gyldendal akademiske side 19

Når noen ikke har det bra

Når noen har en kjent diagnose er det en fare for at denne kan bli brukt som forklaring på ulike tilstander og funksjonsvansker uten at tilstrekkelig undersøkelser og oppfølging har vært gjort.

Det kreves særlig oppmerksomhet på symptomer på depresjon, angst eller ulike former for tilpasningsvansker. Atferdsproblemer og dårlige skoleprestasjoner kan være symptom på psykisk stress.

Tegn på depresjon hos ungdom:

 • Dårlig humør, tyr lett til tårer, humørsvingninger og kraftige utbrudd
 • Tilbaketrekning og isolering
 • Endringer i spisevaner og appetitt
 • Endret søvnmønster (sove mye eller sove lite)
 • Utmattelse/fatigue
 • Impulsiv og risikoatferd
 • Psykosomatiske symptomer
 • Dårligere oppfølging av egen behandling
 • Dårlige skoleprestasjoner

Viner, R. editor, (2005) “ABC of Adolescence” Blackwell publishing BMJ Books.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 6. september 2013.
 • Sist oppdatert: 18. mars 2020.