Læring i grupper – fordypning

NK LMHs kartlegging av gruppebaserte tilbud til ungdom i 2012 understøtter myndighetenes oppfordring om at helsetjenesten bør prioritere et nasjonalt løft for pasientopplæring for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, med særlig vekt på gruppebasert undervisning. Kartleggingen viser at

  • 46% (99 av 221) av respondentene opplever en etterspørsel etter tilbud som de ikke har kapasitet til å tilby
  • 51% (113 av 221) har ikke tilbud til målgruppen. Hyppigste årsak oppgis å være manglende etterspørsel fra de unge selv (46%) og få henvisninger fra fagpersoner (39%)

Kartleggingen synliggjør behovet for en helhetlig og målrettet innsats for å fremme ungdomshelse og til å sikre et helsevesen som møter, behandler og følger opp ungdom og unge voksne på en tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.

Brukermedvirkning i møte med unge

Unge er ikke passive mottakere av informasjon eller kunnskap som helsepersonell har bestemt de trenger. I utvikling av ungdomsvennlige helsetilbud er det nødvendig at unge deltar som aktive samarbeidspartnere.

For å bidra til lærings- og mestringstilbud som i størst mulig grad berører temaer unge ønsker å lære om, og som formidles på en slik måte at det kan bidra til læring og mestring, må det være rom for å diskutere åpent med de unge. Videre kan det å gi mulighet til å reflektere over erfaringer, gjerne flere unge sammen, og knytte dette til teori, gi ny innsikt for både unge og helsepersonell.

Brukermedvirkning kan defineres som «aktiv deltagelse fra pasienter, pasientrepresentanter eller potensielle pasienter, i planlegging, overvåkning og utvikling av helsetilbud».

Det som ofte kalles brukermedvirkning på individnivå, omfatter den enkeltes rettigheter og muligheter til å påvirke sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Når brukere deltar i utforming av helse- og omsorgstjenesten mer generelt – og utover sin egen sak, omtales dette som brukermedvirkning på system- eller tjenestenivå.

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) forklarer de ulike nivåene av brukermedvirkning slik.

  • Brukermedvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine enge behov.
  • Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at du inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester.
  • Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte.

Sykdommen og behandlingen er bare en del av unges liv. De har også andre behov, sosiale roller og prioriteringer som de ønsker skal bli tatt hensyn til i oppfølging av deres helse. Unges medvirkning er avgjørende for et vellykket resultat, både når det gjelder utforming av ungdomsvennlige helsetjenester eller egne behandlingstilbud.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 5. september 2013.
  • Sist oppdatert: 18. mars 2020.