Rettigheter – praktiske tips

Forside brosjyre Ahus: Lovlig ung

Brosjyren «Lovlig ung»

– utarbeidet av Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Helserettigheter for ungdom
I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig, har disse lovene noen spesielle punkter.
Last ned brosjyren (pdf)

Om rettigheter

Norge har et omfattende lovverk som regulerer en rekke rettigheter som gjelder for alle brukere av helsetjenesten.

I tillegg er det noen spesifikke rettigheter knyttet til den unges alder og modenhet, samt knyttet til noen diagnoser.

Barnekonvensjonen er en overordnet rettighet for barn og unge i Norge.
Jamfør med barnekonvensjonen er et hvert menneske barn til det er 18 år, og har rett til den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud ved sykdom og rehabilitering.

Foreskriften om barns opphold på helseinstitusjon skal sikre at deres rettigheter blir ivaretatt når de er innlagt på sykehus til fylte 18 år.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven) skal sikre lik tilgang til tjenester av god kvalitet i møte med helsetjenesten. Ungdom har krav på informasjon som er tilpasset deres alder og modenhet. Ungdom har rett til medvirkning i utforming av tjenester

Økt rett til informasjon og medbestemmelse

Ved fylte 12 år har ungdommene rett til medvirkning og å «dele» samtykke med foreldre/foresatte. Det innebærer retten til innflytelse på beslutninger om personlige forhold samt at deres meninger skal tillegges stor vekt.

Når ungdommen er under 16 år (i noen tilfeller til 18 år) har helsepersonell informasjonsplikt til de foresatte. Er man under 16 år, eller mangler samtykkekompetanse, skal foreldre informeres og samtykke.

I alderen mellom 12 år og 16 år gis som regel opplysningene både til foreldre og ungdommen, med mindre ungdommen, av grunner helsepersonell mener bør respekteres, ikke vil at bestemte opplysninger gis til foreldrene. Dersom informasjon utleveres til foreldre, skal ungdommen opplyses om dette.

Fra fylte 16 år er unge helserettslig myndig. Ungdommen har rett til selvbestemmelse i alle saker som angår egen helse.

  • Helsepersonells taushetsplikt gjelder overfor ungdommen.
  • Helseinformasjon skal ikke gis foreldrene, så fremt det ikke er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret.
  • Hvis den unge har mangler samtykkekompetanse har foreldre rett på informasjon frem til den unge fyller 18 år.
  • Ungdommen kan velge egen fastlege.
  • Epikrise sendes i ungdommens navn.

Det er praksis i helsetjenesten at foreldrene er informert når ungdommen har langvarige helseutfordringer og fortsatt bor hjemme. I slike situasjoner er det ungdommen som skal være i fokus, både med tanke på innhold og formidlingsstrategier, samt hvilken informasjon som gis videre.

Innenfor området psykisk helse og rusmiddelavhengighet omfattes de unge av en prioriteringsforskrift, hvor de har rett til vurdering innen 10 virkedager fra henvisningen er mottatt.

Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har på lik linje med andre, rett til å få utarbeidet en individuell plan.

Barn og unge som pårørende har et styrket lovverk. Hensikten er å redusere belastninger de kan utsettes for i forbindelse med foreldres sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. Helsepersonell har plikt til å bidra til at pårørende under 18 år, får informasjon og nødvendig oppfølging. Helseinstitusjoner skal ha barneansvarlig personell som sikrer oppfølging av barn og unge som pårørende.

I foreskrift til kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fremkommer de unges rett til skolehelsetjeneste og fastlege, samt andre kommunale tjenester som det er samarbeidsrutiner med. Denne foreskriften omfatter unge frem til 20 år.

Vi burde snakke med ungdommen, henvende oss direkte til ungdommen og ikke bare til foreldrene. Den som kjenner ungdommen bør være den som gir informasjonen.

X-it Barneklinikken ansatte

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 5. september 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.