Psykososial utvikling – praktiske tips

Tips i møte med ungdom og unge voksne

 • Gi ros. Anerkjenn det de greier i stedet for å fokusere på det de ikke har gjort.
 • Forsterk det positive. Ved å reflektere sammen over ungdommenes opplevelser og erfaringer kan man trekke frem hva som skjer når det går bra, og forsterke dette.
 • La den unge komme med forslag til løsninger. Når noe ikke har gått bra, gir det mulighet til å reflektere sammen med den unge i ettertid om hva som kan gjøres annerledes neste gang.
 • Still åpne spørsmål. Spør du en ungdom om han/ hun tar medisinene, er svaret ofte «ja».
 • En annen måte kan være:
  ”Du skal jo ta medisiner to ganger daglig. Det blir 60 doser i måneden. Jeg møter mange ungdommer som synes at dette er vanskelig å få til. Noen tar 20 doser i stedet for 60. Hvordan er dette for deg? ”
 • Lag en behandlingsplan som konkretiserer ønsker og avklarer hvem som har ansvaret for hva. Skrives planen av den unge selv, kan det øke bevissthet på viktige ting å huske.
 • Foreslå at den unge kan bruke mobilen til å huske avtaler, kontaktpersoner, registreringer og filmer av for eksempel øvelser hos fysioterapeut.
 • Legg til rette for dialog med fagpersoner, andre ungdommer, nærpersoner. Her kan det komme gode tips og innspill til løsninger ved for eksempel deltakelse på leirskole, flytting eller utenlandsreise.

Utviklingstrekk i tidlig ungdomstid (10-13 år)

 • Evne til abstrakt tenkning videreutvikles, men strategiene er fremdeles kortsiktige og konkrete. Tidsperspektivet er ufullstendig.
 • Fantasien er rik, med dagdrømming og grubling rundt tilværelsen.
 • Kroppen endres og mange lurer på om de er normale.
 • Mange opplever seg gjennomsiktige, og ”på scenen” hele tiden, og bekymrer seg for hvordan andre ser på dem.
 • Benekting av sykdommen kan skje i denne fasen.
 • Noen opplever seg usårbare, for eksempel høres: ”Gi meg penger, så klarer jeg meg selv!”
 • Unge kan ønske å teste ut autoriteter, mange øver seg på å argumentere for egne synspunkter.
 • Familien er fortsatt viktig, men mange identifiserer seg mer og mer med jevnaldrende.
 • Fasen karakteriseres av begynnende seksuell orientering.

Tips til møter med ungdom i alderen 10-13 år

 • Formidle konkret, realistisk informasjon knyttet til det den unge selv er opptatt av. Kompliserte, abstrakte fremstillinger kan være vanskelig å forstå.
 • Fokuser på det som er viktig her og nå. Tidsbegrepet er ufullstendig og gjør det vanskelig å tenke langt fram i tid.
 • Vit at med kroppen i endring kan det være vanskelig å kjenne igjen signaler ved egen sykdom.
 • Sett ansvarsfordeling mellom helsepersonell, foreldre og ungdom på dagsordenen.
 • Anerkjenn ønske om å ta ansvar for egen helse når det uttrykkes.
 • Unngå å pålegge den unge for stort ansvar for egen helse. Noen kan uttrykke større mot, enn hva de kan håndtere.
 • Spør du «hvordan» ungdom vil ta ansvar for egen helse, kan det bli tydeligere for både ungdommen, foreldrene og helsepersonell i hvilken grad de er i stand til å gjøre det.
 • Bidra med kunnskap til foreldrene om denne utviklingsfasen, og støtt dem på ikke å trekke seg for tidlig ut. Se foreldresamarbeid
 • Støtt familien til å endre sine roller, det kan bidra til at den unge gradvis tar mer vare på seg selv.

Utviklingstrekk i mellom ungdomstid (14-16 år)

 • Bedret evne til kognitiv forståelse og tidsbegrep, men fortsatt liten erfaring med konsekvenser av valg.
 • Mye eksperimentering innen mange tema, og for noen medfører det en risikofylt atferd.
 • ”Glødende” engasjement rundt ulike ideologiske tanker.
 • Frigjøring medfører endrede roller og konfliktnivået i familien kan stige.
 • Venner er særlig viktige og kan bli en vikarierende familie.
 • Identitetsutvikling tar mye oppmerksomhet. Fokus rettes blant annet mot å finne sin plass blant venner, seksualitet, og å etablere egne verdier og uttrykk. Spørsmål om hvordan det blir det å leve med sykdommen kan komme opp.

Tips til møter med ungdom i alderen 14-16 år

 • Legg vekt på å unngå handlinger som fører til risiko. Eksperimentering er vanlig og nødvendig.
 • Unngå moralisering og kontroll. Forsøk å skape dialog ved å lytte til hva ungdommen er opptatt av, og diskuter ulike mulige løsninger. Vær tålmodig.
 • Bruk gjerne humor for å bidra til å skape trygghet og avvæpne vanskelige samtaletemaer.
 • Bidra med kunnskap om temaer som ungdom er opptatt av. Unngå vanskelige abstrakte tilnærminger.
 • Vurder å trekke venner eller andre nærpersoner med i undervisningen, der hvor det er ønsket. Venner kan være gode «beskyttere», og kan trenge kunnskap.
 • Fortsett arbeidet mot å sikre en god overføring ved 18-årsalder.

Utviklingstrekk ved sen ungdomstid (17-21 år)

 • Evne til abstrakt tankevirksomhet er nå bedre utviklet og tidsbegrepet er godt.
 • Impulskontrollen er stigende.
 • Identitetsutviklingen fortsetter. Den unge vet nå mer om hvem han/hun er, og setter lettere grenser for seg selv. Sosial autonomi og selvstendighet er i fokus.
 • Nyorientering mot familien og dens verdier.
 • Søkelyset rettes mot nære relasjoner utenfor familien, samt mot utdanning og yrkesvalg.
 • Mange har fokus på utvikling av intime forhold.
 • Noen kan preges av dårlig selvtillit og fremtidspessimisme. De kan for eksempel engste seg for utdannelse, om de får kjæreste, sykdommen sin, arvelighet.
 • En spesielt utfordrende tid som rommer overganger innen flere sentrale livsområder, som oppfølging av helse, studier, jobb og flytting.

Tips til møter med ungdom i alderen fra 17 år

 • Knytt informasjon til spørsmål som den unge er opptatt av, for eksempel studier, yrkesvalg, flytting eller kjæreste.
 • Informer gjerne om hendelser frem i tid. For eksempel kan informasjon om senkomplikasjoner bedre forstås.
 • Vær oppmerksom på følger av endringer i oppfølgingstilbud. Dårlig selvtillit og manglende fremtidstro kan gjøre at det er uheldig å bytte et godt fungerende oppfølgingstilbud.
 • Avklar hvilken behandler ungdommen blir henvist til, og hvordan oppfølgingen vil være etter fylte 18 år.
 • Sjekk ut i hvilken grad ungdommen er i stand til å følge opp avtaler rundt egen helse på en måte som er nyttig for han eller henne.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 5. september 2013.
 • Sist oppdatert: 4. mai 2014.